Followus on:  fb002  fb003

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani, วัดทุ่งเซียด,wattungsaid,วัดทุ่งเซียดสุราษฎร์ธานี,wat tung said Suratthani,

เชิญร่วม ปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี เนกขัมมนารี ชีพราหมณ์

 

wattungsaid-ab-00013

 
 
 

กิจของสงฆ์

wattungsaid-hw-60-04-002
wattungsaid-hw-60-04-001

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง ปรับปรุงโบสถ์หลังเก่า เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ รักษาสมบัติชาติไทย

ภาพกิจกรรม (โครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ครั้งที่7)

อาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

(โครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ครั้งที่7)

"การจัดการโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเซียด"

จัดทำความสอาด ลงทะเบียนวัตถุ จัดหมวดหมู่ เพื่อแสดง (วันที่4-12 ก.ค.60)

ณ วัดทุ่งเซียด  ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

...เมื่อถึงเวลาบุญให้ผล อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ร่วมสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายจากหลายๆฝ่าย พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเซียดมีความสำคัญที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางในชุมชนร่วมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ให้รุ่นลูกหลานได้มาเรียนรู้สืบสานสิ่งอันเป็นรากแห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

...มีการบันทึกและเก็บข้อมูล ทั้งคำภีร์ใบลาน และสิ่งของเครื่องใช้ โดยมีการขึ้นทะเบียนถ่ายรูป เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาให้เกิดซึ่งปัญญาความรู้ บุญอันใดได้เกิดขึ้นแล้วขอให้ถึงทั้งผู้ให้ และผู้รับ ให้เจตนาที่ดีส่งผลอันดีมีความสุขสมปรารถนาทุกๆท่าน.

วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ อาจารย์ และนิสิตจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อ.

ภาพทางพระธรรม (ทำ) รอบอุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย

 

14 กุมภาพันธ์ 2559

"...เมื่อถึงเวลาจำเป็นต้องสร้าง แต่ทำอย่างไรให้ประหยัดงบที่สุด ให้มีทางเวลาเดินช่วงที่ชาวบ้านมาปฏิบัติธรรม

เวลาญาติโยมมา ทั้งคน ทั้งรถจะได้ไม่เฉอะแฉะ

   พระลูกวัดก็ที่คอยช่วยผลัดเวรกันทำ แล้วก็สั่งรถปูนมาเท เพราะถูกกว่าจ้างเขาทั้งหมด ทำกันเอง จ้างทั้งหมดก็ 7-8 ร้อย ต่อ ตรม. นี่ลดลงมา น้อยกว่าครึ้ง ต่อตารางเมตร

   บางทีรถปูนมาช่วงเวลาฉัน ก็ต้องช่วยๆกันดูเวลาเทปูน พระบางรูปเลยจำเป็นต้องฉันเพล นอกโรงฉันเพราะต้องเร่งให้ทันงาน ปริวาสกรรม วันที่ 26 มีนาคม 2559 "  : พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)

 

...หากท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมสร้างถนนรอบอุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย ซึ่งในพื้นที่ตัวโบสถ์ก็มีพระธาตุบรรจุอยู่ หากชอบชมการท่องเที่ยวด้านพุทธศิลป์ ที่วัดทุ่งเซียด ทางวัดยินดีต้อนรับครับ

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย