เชิญร่วม ปฏิบัติธรรมบวชศีลจาริณี เนกขัมมนารี ชีพราหมณ์

 

wattungsaid-ab-00013

 
 
 

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย