เนื้อหา

ภาพกิจกรรม (โครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ครั้งที่7)

อาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

(โครงการโบราณคดีอาสาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ครั้งที่7)

"การจัดการโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเซียด"

จัดทำความสอาด ลงทะเบียนวัตถุ จัดหมวดหมู่ เพื่อแสดง (วันที่4-12 ก.ค.60)

ณ วัดทุ่งเซียด  ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 

...เมื่อถึงเวลาบุญให้ผล อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ร่วมสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา ทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายจากหลายๆฝ่าย พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเซียดมีความสำคัญที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางในชุมชนร่วมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ให้รุ่นลูกหลานได้มาเรียนรู้สืบสานสิ่งอันเป็นรากแห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่น 

...มีการบันทึกและเก็บข้อมูล ทั้งคำภีร์ใบลาน และสิ่งของเครื่องใช้ โดยมีการขึ้นทะเบียนถ่ายรูป เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาให้เกิดซึ่งปัญญาความรู้ บุญอันใดได้เกิดขึ้นแล้วขอให้ถึงทั้งผู้ให้ และผู้รับ ให้เจตนาที่ดีส่งผลอันดีมีความสุขสมปรารถนาทุกๆท่าน.

วัดทุ่งเซียด ยินดีต้อนรับ อาจารย์ และนิสิตจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทุกเมื่อ.

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย