เนื้อหา

ห้องอาบน้ำ ห้องปลดทุกข์ พระทำ

 

14 กุมภาพันธ์ 2559

"...ช่วงงานบุญ หรือช่วงที่ชาวบ้านมาปฏิบัติธรรม ผู้คนที่มาศึกษาธรรมะก็เริ่มมากขึ้น ห้องอาบน้ำ หรือห้องปลดทุกข์หนักเบา ก็มีไม่เพียงพอ หากจะใช้ร่วมกับหระกับชี ก็เห็นว่าจะไม่สมควร 

  เมื่อได้โอกาสเหมาะสมพระลูกวัด ก็ต่างลงช่วยงานกันแข็งขัน แล้วแต่ว่ารูปไหนจะยึดหลักธรรมใดมาเป็นหลักให้งานภายในวัดผ่านลุล่วงไปได้ ก็เพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ได้สะดวกเป็นสัดส่วนมากขึ้น 

และก็ต่างช่วยเร่งให้ทันงานบุญ งานอยู่ปริวาสกรรม วันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 "  นี่คือความตั้งใจโดยบริสุทธิ์ของท่านพระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร) 

 

...หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะมาชม รอบอุโบสถกลางน้ำศิลปศรีวิชัย ซึ่งในพื้นที่ตัวโบสถ์ก็มีพระธาตุบรรจุอยู่ หากชอบชมการท่องเที่ยวด้านพุทธศิลป์ ที่วัดทุ่งเซียด ทางวัดยินดีต้อนรับครับ

วัดทุ่งเซียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย